Shiraishi ari

白石 あり
マネージャー

1年 聖心女子大学文学部
金城学院高校出身

shiraishi

白石 あり

マネージャー